در این آموزش برای نمایش مطلب قبلی و بعدی در انتهای مطالب و یا در هر صفحه دیگر قطعه کدی را معرفی خواهیم کرد تا به راحتی این امکان را به سایت خود بیفزایید.

نمایش مطلب قبلی و بعدی در وردپرس

نمایش مطلب قبلی و بعدی در وردپرس

برای نمایش مطلب قبلی و بعدی هر پست میتوانید قطعه کد زیر را در مکانی که تمایل دارید نمایش داده شود قرار دهید.


<?php


$post_id = $post->ID; // آی دی پست جاری
$cat = get_the_category();
$current_cat_id = $cat[0]->cat_ID; // آی دی دسته بندی پست جاری

$args = array('category'=>$current_cat_id,'orderby'=>'post_date','order'=> 'DESC');
$posts = get_posts($args);
// get ids of posts retrieved from get_posts
$ids = array();
foreach ($posts as $thepost) {
$ids[] = $thepost->ID;
}
// get and echo previous and next post in the same category
$thisindex = array_search($post->ID, $ids);
$previd = $ids[$thisindex-1];
$nextid = $ids[$thisindex+1];

if (!empty($previd)){
?>
<a rel="prev" href="<?php echo get_permalink($previd) ?>">پست قبلی</a>
<?php
}
if (!empty($nextid)){
?>
<a rel="next" href="<?php echo get_permalink($nextid) ?>">پست بعدی</a>
<?php
}
?>

امتیاز شما از 1 تا 5