سفارشی کردن لیست نظرات کاربران در وردپرس

اگر از فرم پیش فرض لیست نطرات کاربران در وردپرس چندان راضی نیستید میتوانید با استالی زیبا به راحتی این فرم را به فرم دلخواه خود تبدیل کنید.

سفارشی کردن لیست نظرات کاربران در وردپرس

سفارشی کردن لیست نظرات کاربران در وردپرس

سفارشی کردن لیست نظرات شاید از چیزی که فکر میکنید خیلی ساده تر باشد. برای اینکار لازم است ابتدا کد زیر را در فایل functions.php سایت خود قرار دهید.


<?php
function wpmen_comment($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">
<div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
<div class="comment-author vcard">
<?php echo get_avatar($comment,$size='48',$default='<path_to_url>' ); ?>

<?php printf(__('<cite class="fn">%s</cite> <span class="says">says:</span>'), get_comment_author_link()) ?>
</div>
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>
<br />
<?php endif; ?>

<div class="comment-meta commentmetadata">
<a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>">
<?php printf(__('%1$s at %2$s'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?>
</a>
<?php edit_comment_link(__('(Edit)'),' ','') ?>
</div>

<?php comment_text() ?>

<div class="reply">
<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>
</div>
</div>
<?php
}
?>

اکنون به فایل comments.php مراجعه کرده و در این فایل یا در هر صفحه دیگری که میخواهید نظرات در آن نمایش داده شود کد زیر را بیابید.


<?php wp_list_comments(); ?

این کد را پاک کرده و به جای آن کد زیر را قرار دهید.


<?php
wp_list_comments("callback=wpmen_comment ");
?>

پس از ذخیره تغییرات لیست نظرات شما به شکل خواهد شد.

 

commentslist

 

امتیاز شما برای این مقاله
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.