آموزش انواع قیدها در انگلیسی

فعل و فاعل مهم‌ترین اجزا جملات و زبان‌ها هستند اما اجزا دیگری نیز در زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها نیز وجود دارد که جزئیات و اطلاعات بیشتری را از اجزای اصلی جمله نشان می‌دهند. قید یکی از بخش‌های گرامر زبان انگلیسی است و ما در این مقاله قصد داریم انواع قیدها در انگلیسی را بررسی کنیم.

 

قید چیست؟

در حقیقت قیدها کلماتی هستند که اطلاعات بیشتری را در رابطه با فعل، صفت، عبارت و یا حتی قید دیگر بیان می‌کنند. نحوه، زمان و چگونگی انجام یک فعل با کمک قید بیان می‌شود. انواع قیدها را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

 

 • قید حالت

نحوه انجام یک فعل با کمک قید حالت بیان می‌شود. با کمک این نوع قید پاسخ به چگونگی انجام فعل را خواهیم داشت.

She lifted the trophy prize happily.

او جایزه پیروزی را با خوشحالی بالا برد.

گرامر انواع قید حالت adverbs of manner با مثال در جمله

 

 

 • قید زمان

قید زمان همان‌طور که از نام آن انتظار می‌رود برای بیان زمان انجام فعل و یا مدت‌زمان انجام آن مورداستفاده قرار می‌گیرد.

Have you somewhat to do tomorrow?

آیا فردا کاری برای انجام دادن داری؟

 • قید حرکت و جهت

قید جهت، جهت انجام فعل را نشان می‌دهد و قید حرکت افعالی که حرکتی هستند را توصیف می‌کند.

Take your boots off outside if they’re muddy.

اگر بوت‌هایت گلی هستند آنها را بیرون از پا دربیاور.

 • قید تکرار

قید تکرار نشان‌دهنده میزان انجام یک فعل است. به عنوان مثال رفتن به باشگاه می‌تواند همیشه، به ندرت، غالبا و… انجام شود.

She usually sings in the shower.

او معمولا در حمام آواز می‌خواند.

Teenagers and their parents rarely agree.

نوجونان و والیدنشان به ندرت با هم موافق هستند.

گرامر انواع قید تکرار در انگلیسی (adverbs of frequency)

 

 • قید مقدار

قید مقدار به پرسش “چه مقدار” پاسخ خواهد داد. به عنوان مثال میزان سرعت یک اتومبیل می‌تواند با قید مقدار بیان شود.

I’ve been very good at mathematics.

من در ریاضیات بسیار خوب بوده‌ام.

 

 • قید مکان

قید مکان نیز همان‌طور که از نام آن انتظار می‌رود، مکان انجام یک فعل را نشان می‌دهد. این نوع قید انگلیسی برای توضیح فعل کاربرد دارد و برای بیان جزئیات در رابطه با صفت و یا قیدهای دیگر کاربرد ندارد.

Come here then we will go to school together.

بیا اینجا بعد باهم به مدرسه خواهیم رفت.

 • قید احتمال

قید احتمال نیز میزان قطعیت در انجام یک فعل را نشان می‌دهد. یک فعل ممکن است قطعا انجام شود و یا اینکه احتمال انجام آن بسیار ضعیف باشد.

She certainly hasn’t been studying while you were away.

زمانی که تو آنجا نبودی، قطعا او در حال مطالعه نبوده است.

 • قید اشاره

با کمک قید اشاره فاصله (دور و یا نزدیک بودن) یک اتفاق و یا مفعول نسبت به گوینده و شنونده مشخص می‌شود.

We could see the tree there.

ما می‌توانستیم درخت را آنجا ببینیم.

 • قید نسبی

قیدهای نسبی یک بند وابسته را در جمله معرفی کرده و آن را به بخش اصلی جمله اتصال می‌دهند. مهم‌ترین قیود نسبی عبارتند از When، Where و why که در ادامه می‌توانید نمونه استفاده از قید نسبی در جمله را مشاهده کنید.

Please call me when she arrive.

لطفا وقتی او رسید با من تماس بگیر.

 • قید پرسشی

شما بارها از قیدهای پرسشی استفاده کرده‌اید هرچند شاید به آن دقت نکرده باشید. قیودی که برای پرسیدن سوال به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار می‌روند شامل When، Where، Why، How و… هستند. توجه کنید که مفهوم این قیود به عنوان قید پرسشی با مفهوم آنها به عنوان قید نسبی متفاوت است.

Why do you study Latin?

چرا لاتین می‌خوانید؟

 • قید ربطی

قیدهای ربطی بسیار پرکاربرد هستند و بخش‌های جمله را به هم متصل می‌کنند. از قیدهای ربطی برای بیان علت و معلول، تضاد و مقایسه استفاده می‌شود. قیدهای ربطی شامل Because (زیرا)،  Therefore (بنابراین)، However (اما) و Besides (علاوه بر آن) هستند.

I feel a bit tired. However, I can hold on.

من کمی احساس خستگی می‌کنم اما می‌توانم صبر کنم.

I was ill and therefore couldn’t come.

من بیمار بودم و بنابراین نتوانستم بیایم.

 • قید دیدگاه و اظهارنظر

در توضیحات قید گفتیم که قیود معمولا افعال جملات را توصیف می‌کنند با این حال قید دیدگاه و اظهارنظر دیدگاه کلی گوینده را بیان می‌کنند و به عبارتی کل جمله را توصیف می‌کنند.

Apparently it’s going to rain today.

ظاهرا امروز باران خواهد بارید.

 

 • قید تشدیدکننده و کاهنده

قیدهای تشدیدکننده و کاهنده نیز همان‌طور که از نام آنها پیداست میزان شدت و درجه یک کلمه (یک حالت) یا عبارت را در جمله تعیین می‌کنند.

He is a bit sick.

او کمی مریض است.

The man was completely mad.

آن مرد کاملا عصبانی بود.

 • اسامی قیدی

اسامی قیدی صفت نیستند و به عنوان قید در یک جمله به کار می‌روند. این اسامی جزئیات و اطلاعات بیشتری را در رابطه با فعلی که انجام می‌شود بیان می‌کنند، اطلاعاتی که با کمک این قیود بیان می‌شود شامل حالت، مسافت و زمان انجام فعل است.

The will run 2 kilometers tomorrow.

آنها فردا ۲ کیلومیتر خواهند دوید.

I see my doctor every month.

من هر ماه دکترم را می‌بینم.

امتیاز شما برای این مقاله
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.